1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
26-11-2018 12:12

Notulen ALV 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen

 

Datum:            27 september 2017
Locatie:           Het Binnenbos

Aanwezig vanuit het bestuur:

Marius Keij (voorzitter), Ton van der Straaten (secretaris), Cees Brinkhuis (penningmeester), Martijn Moonen (lid)

Opkomst:        23 leden

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.

Agenda

De voorzitter meldt dat er voortaan een welkomstbrief zal worden gestuurd naar nieuwe bewoners in de wijk

Hij doet een oproep aan de leden om mee te helpen met de verspreiding van deze brief.

Aandacht wordt gevraagd voor de bijeenkomst “Dialoog in Kleur” in het Binnenbos op vrijdag
10 november van 19.00 – 21.00 uur.
Het is de bedoeling dat dat mensen uit de wijk in gesprek gaan met bewoners van het Binnenbos.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 september 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Deze notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslag (activiteiten)

Er zijn geen op- of aanmerkingen t.a.v. dit verslag.

Financieel verslag

Cees Brinkhuis geeft een toelichting over het uitgaven/inkomsten overzicht.

Er is al jaren een overschot bij de exploitatie.

Leden worden verzocht om met voorstellen/ideeën te komen voor toekomstige activiteiten.

Tevens wordt voorgesteld om het komende jaar geen contributie te innen (i.p.v. de eerder voorgestelde contributieverlaging tot zes euro).

Dit voorstel wordt aangenomen.

De vereniging heeft thans 326 betalende leden.

Afgelopen jaar zijn 37 leden geroyeerd vanwege het, na drie aanmaningen, niet betalen van de contributie (conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement)

In totaal is er een vermindering van het ledenbestand met 24 leden.

Er zijn 20 niet-betalende leden die de Nieuwsbrief ontvangen zoals oud-leden en gemeentelijke functionarissen.

De kascommissie was niet in staat de boekhouding te controleren vóór deze vergadering.

De goedkeurende verklaring zal z.s.m. aan alle leden worden toegestuurd t.b.v. decharge van de penningmeester.

Bestuurssamenstelling

Er wordt een dringende oproep aan de vergadering gedaan om nieuwe bestuursleden te zoeken, om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

De meeste bestuursleden dienen volgens de Statuten Art. 9, lid 4, af te treden na 4 jaar onafgebroken lid van het bestuur te zijn geweest.

Een alternatief zou zijn een statutenwijziging.

Rondvraag

Wim van Keulen (wijkmanager) geeft een overzicht van de voortgang bij de actiepunten van de wijkschouw.

De actiepunten m.b.t. wegdek, trottoirverzakkingen zullen zoveel mogelijk worden ingepast in de geplande grotere projecten in de wijk.

In het bijzonder zal binnenkort begonnen worden met vervanging van de oude asbesthoudende gasleidingen in bijv. de Oranje Nassaulaan in fases.

Hier wordt begonnen in het stuk t.h.v. de Kerckebosch school.

Aan het eind van Tussen de Dennen zijn het aantal passerende auto’s en snelheden gemeten.

Er zijn geen abnormale snelheden of autopassages gemeten.

In de Boskant zal een bord “verboden te parkeren” geplaatst worden.

Brenda Emmen (coördinator Binnenbos) geeft een kort overzicht over de huidige voorbereidingen van het mobiliteitsplan.

Verschillende instanties hebben al hun steun toegezegd.

Wim Poelman (communicatiecommissie) heeft overleg met twee studentes die werken aan een afstudeerscriptie over dit project.

Binnenkort zal er contact zijn met een potentiële leverancier van golfkarren of alternatieve voertuigen.

Gedacht wordt aan sponsorreclame van winkeliers op het voertuig.

Er zijn reeds voorstellen ontvangen voor een naam voor het uiteindelijke voertuig maar gedacht wordt aan een wedstrijd over de definitieve naam.

Het doel van het mobiliteitsplan is verbinding in de wijk door het vervoer van ouderen en gehandicapten.

De vergadering wordt gesloten en gevolgd door een voordracht van burgemeester Koos Janssen, die gevolgd werd door een geanimeerde discussie.

Who's Online

We hebben 11 gasten en geen leden online