1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
26-11-2018 12:12

Financieel verslag

Notulen ALV 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Hoge Dennen

 

Datum:            27 september 2017
Locatie:           Het Binnenbos

Aanwezig vanuit het bestuur:

Marius Keij (voorzitter), Ton van der Straaten (secretaris), Cees Brinkhuis (penningmeester), Martijn Moonen (lid)

Opkomst:        23 leden

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.

Agenda

De voorzitter meldt dat er voortaan een welkomstbrief zal worden gestuurd naar nieuwe bewoners in de wijk

Hij doet een oproep aan de leden om mee te helpen met de verspreiding van deze brief.

Aandacht wordt gevraagd voor de bijeenkomst “Dialoog in Kleur” in het Binnenbos op vrijdag
10 november van 19.00 – 21.00 uur.
Het is de bedoeling dat dat mensen uit de wijk in gesprek gaan met bewoners van het Binnenbos.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 september 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Deze notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslag (activiteiten)

Er zijn geen op- of aanmerkingen t.a.v. dit verslag.

Financieel verslag

Cees Brinkhuis geeft een toelichting over het uitgaven/inkomsten overzicht.

Er is al jaren een overschot bij de exploitatie.

Leden worden verzocht om met voorstellen/ideeën te komen voor toekomstige activiteiten.

Tevens wordt voorgesteld om het komende jaar geen contributie te innen (i.p.v. de eerder voorgestelde contributieverlaging tot zes euro).

Dit voorstel wordt aangenomen.

De vereniging heeft thans 326 betalende leden.

Afgelopen jaar zijn 37 leden geroyeerd vanwege het, na drie aanmaningen, niet betalen van de contributie (conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement)

In totaal is er een vermindering van het ledenbestand met 24 leden.

Er zijn 20 niet-betalende leden die de Nieuwsbrief ontvangen zoals oud-leden en gemeentelijke functionarissen.

De kascommissie was niet in staat de boekhouding te controleren vóór deze vergadering.

De goedkeurende verklaring zal z.s.m. aan alle leden worden toegestuurd t.b.v. decharge van de penningmeester.

Bestuurssamenstelling

Er wordt een dringende oproep aan de vergadering gedaan om nieuwe bestuursleden te zoeken, om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

De meeste bestuursleden dienen volgens de Statuten Art. 9, lid 4, af te treden na 4 jaar onafgebroken lid van het bestuur te zijn geweest.

Een alternatief zou zijn een statutenwijziging.

Rondvraag

Wim van Keulen (wijkmanager) geeft een overzicht van de voortgang bij de actiepunten van de wijkschouw.

De actiepunten m.b.t. wegdek, trottoirverzakkingen zullen zoveel mogelijk worden ingepast in de geplande grotere projecten in de wijk.

In het bijzonder zal binnenkort begonnen worden met vervanging van de oude asbesthoudende gasleidingen in bijv. de Oranje Nassaulaan in fases.

Hier wordt begonnen in het stuk t.h.v. de Kerckebosch school.

Aan het eind van Tussen de Dennen zijn het aantal passerende auto’s en snelheden gemeten.

Er zijn geen abnormale snelheden of autopassages gemeten.

In de Boskant zal een bord “verboden te parkeren” geplaatst worden.

Brenda Emmen (coördinator Binnenbos) geeft een kort overzicht over de huidige voorbereidingen van het mobiliteitsplan.

Verschillende instanties hebben al hun steun toegezegd.

Wim Poelman (communicatiecommissie) heeft overleg met twee studentes die werken aan een afstudeerscriptie over dit project.

Binnenkort zal er contact zijn met een potentiële leverancier van golfkarren of alternatieve voertuigen.

Gedacht wordt aan sponsorreclame van winkeliers op het voertuig.

Er zijn reeds voorstellen ontvangen voor een naam voor het uiteindelijke voertuig maar gedacht wordt aan een wedstrijd over de definitieve naam.

Het doel van het mobiliteitsplan is verbinding in de wijk door het vervoer van ouderen en gehandicapten.

De vergadering wordt gesloten en gevolgd door een voordracht van burgemeester Koos Janssen, die gevolgd werd door een geanimeerde discussie.

Jaarverslag 2017 - 2018

 

Bewonersvereniging Hoge Dennen

Verslag van de activiteiten seizoen 2017-2018 en vooruitblik.

 

1. De vereniging.

De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist. Het ledenaantal is op dit moment 348.

Het bestuur bestaat uit:

Marius Keij (voorzitter)
Ton van der Straaten (secretaris)
Cees Brinkhuis (penningmeester)
Martijn Moonen (lid)

 

2. Communicatie.

De vereniging heeft een website: www.hogedennen.net en brengt regelmatig de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden goed wordt gelezen. Zo nodig plaatsen wij aankondigingen op Nextdoor en in de Nieuwsbode. De huidige website wordt onder handen genomen om deze weer fris en van deze tijd te laten zijn. Het bestuur is in 2018 bezig geweest om aan de privacyregels te kunnen voldoen.

Bestuursleden hebben regelmatig contact met wijkmanager Wim van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en met Sera Willemsen en Rein Tuinstra van MeanderOmnium. Ook vindt overleg plaats met de Stichting Vrienden van het Binnenbos over activiteiten voor ouderen.

In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij (stedelijke) activiteiten zoals o.a. de stadslandbouw, Samen Duurzaam Zeist en de plannen voor een aardgasloze wijk. Ook was er contact met gemeenteraadsleden rond de “Maaltijd van Zeist”.

3. Overzicht van activiteiten.

Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar vaste momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze activiteiten. Voor het inhoudelijke deel van onze Algemene ledenvergadering van 2017 hadden wij de Burgemeester van Zeist, Koos Janssen uitgenodigd om zijn visie op burgerschap en meedoen in de samenleving te geven. Onze wijkbewoonster Regien Smit, predikante in Utrecht, modereerde de avond. Er was een grote opkomst en het onderlinge gesprek levendig. Wij zijn de Burgemeester en Regien Smit erkentelijk voor hun bijdragen aan de avond.

In 2017 zijn wij gestart met de (2-)maandelijkse borrel op de vrijdagmiddag in het Binnenbos. Een vaste groep wijkbewoners bezoekt deze activiteit, maar we zoeken nog naar een mogelijkheid om jongere wijkbewoners te laten meedoen.

Zoals elk jaar droeg de Bewonersvereniging ook in 2017 bij aan de kerstmaaltijd in het Binnenbos. Deze maaltijd wordt speciaal georganiseerd voor mensen, die ieder wat extra gezelligheid gunt.

De Bewonersvereniging is betrokken bij een initiatief om een openbare AED (defibrillator) midden in de wijk beschikbaar te krijgen.

Een aantal betrokken wijkbewoners is actief geworden rond de grote landelijke opgave om uiteindelijk zonder aardgas te gaan verwarmen en koken. Voor de wijk, de bewoners en de oude huizen in onze wijk heeft “aardgasloos” een grote impact en de Bewonersvereniging wil dit volgen. De groep heeft subsidie van de gemeente ontvangen en gaat een zgn. Routekaart voor de wijk ontwikkelen. De Bewonersvereniging steunt het initiatief en helpt onder meer met administratie en organisatie.

Om een bijdrage te leveren aan de bijenstand hebben we ook in 2018 een border op het Julianaplein ingezaaid met bloemen. Door de langdurige droogte is er weinig opgekomen.

 

Vooruitblik voor 2018-2019

-Een speelvoorziening in onze wijk? De wijkmanager Wim van Keulen heeft verzocht om als wijk een mening te vormen over de noodzaak en mogelijkheden van een speelvoorziening voor kinderen. Het gesprek over een speelvoorziening aan het Louise de Colignyplein heeft aangetoond dat dit onderwerp gevoelig ligt in de wijk. Wij willen in 2019 een gespreksavond organiseren over dit onderwerp.

-Bewonersinitiatief “Aardgasloos Hoge Dennen?!” Ook komend jaar zullen wij het bewonersinitiatief “Aardgasloos Hoge Dennen?!” ondersteunen.

-Wijkschouw. Komend jaar zullen wij samen met de gemeente weer een schouw organiseren naar de staat van de openbare ruimte.

-Nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Wij zien uit naar de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 op de derde zondag in januari a.s.

Privacybeleid

AVG-Privacybeleid

De Bewoners Vereniging Hoge Dennen (verder te noemen: BVHD) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De BVHD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij een inspanningsverplichting hebben om in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-          De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor het innen van de contributie
 • Voor het versturen van de Nieuwsbrief.
 • Voor uitnodigingen van bijeenkomsten, borrels ed.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van specifieke doeleinden (bijv. adressering). Momenteel is dat niet het geval. Wij zullen met deze partijen een verwerkingsovereenkomst sluiten om de nodige afspraken voor de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

 

Bewaartermijn

BV Hoge Dennen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de BVHD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op verschillende systemen, waarin met privacyinformatie wordt gewerkt;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Who's Online

We hebben 6 gasten en geen leden online